Grupa Badawcza

Odpady: Mineralogia i Chemia


Grupa Badawcza zajmuje się charakterystyką mineralogiczno-chemiczną szeroko pojętych odpadów. W głównej mierze przedmiotem badań są odpady pochodzące z przetwarzania węgla, biomasy oraz odpadów komunalnych. Szczególne zainteresowanie badawcze skierowane jest na poszukiwanie i odzyskiwanie pierwiastków krytycznych z wtórnych odpadów pochodzących z zakładów termicznego przetwarzania odpadów komunalnych. W pracy badawczej zespół wykorzystuje zaawansowane metody przy pomocy których zostaje określony skład chemiczny, mineralny i fazowy badanych materiałów. Prowadzone są badania mikroskopowe w świetle przechodzącym i odbitym oraz przy użyciu mikroskopu skaningowego. Istotne są także analizy wykonane przy użyciu mikrosondy elektronowej w Laboratorium Pierwiastków Krytycznych AGH-KGHM (http://www.mikrosonda.agh.edu.pl/). Dzięki prowadzonym badaniom możliwe jest określenie lokalizacji poszukiwanych pierwiastków w konkretnych fazach mineralnych. Uzupełnieniem wyżej wymienionych metod są będą także badania takie jak: badania rentgenograficzne (XRD), fluorescencja rentgenowska (XRF), analiza termiczna DTA/TG, spektroskopia Ramana, spektroskopia w podczerwieni, oraz oznaczenie składu chemicznego przy użyciu metod ICP MS/OS.


SKŁAD ZESPOŁU


Kierownik
Dr hab. inż. Barbara Bielowicz, prof. Uczelni
Barbara Bielowicz, jej zainteresowania obejmują pierwiastki krytyczne odzyskiwane z odpadów oraz czyste technologie węglowe, w głównej mierze zgazowanie i możliwości wykorzystania złóż polskich w tym procesie oraz zagospodarowanie pozostałości z procesu zgazowania. Autorka kilkudziesięciu publikacji w czasopismach i indeksowanych na WoS. Uczestniczka 4 projektów międzynarodowych w ramach International Committee for Coal and Organic Petrology. Uczestniczyła w 8 projektach krajowych, z czego kierowała 4. Za działalność naukową otrzymała Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek The Society for Organic Petrology i International Committee for Coal and Organic Petrology, w ramach którego współprowadzi grupę roboczą Characterization of Gasification Products Jest także członkiem Komitetu Nauk Geologicznych PAN. Szczególnym jej osiągnięciem jest zwrócenie uwagi na możliwość wykorzystania metod petrograficznych do czystych technologii energetycznych oraz charakterystyki odpadów poprocesowych co jest niezwykle istotne dla rozwoju czystej energetyki, poprawy współpracy między środowiskiem naukowym a gospodarką oraz współpracy międzynarodowej.
PUBLIKACJE


Członkowie
Dr inż. Gabriela Kozub-Budzyń
PUBLIKACJE
Dr inż. Jacek Misiak
PUBLIKACJE
Mgr Radosław Jędrusiak
PUBLIKACJE


Kontakt
dr hab. inż. Barbara Bielowicz, prof. AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska
A-0, pok.14
Adres: al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel. 12 617 23 75, 885565182
e-mail: bbiel@agh.edu.pl

ENGLISH VERSION


©  Jacek MISIAK